Aquesta publicació està disponible en: caCatalà enEnglish (Anglès) esEspañol (Castellà)

ASSOCIACIÓ FILANTRÒPICA DE FRANCMAÇONS DEL VALLÈS

AFFV

Qué es l’AFFV

L’AFFV es una associació civil altruista i filantròpica, sense ànim de lucre, que te personalitat jurídica propia i autonomia econòmica i administrativa, amb N.I.F.: G65091787.

Regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Fou constituida a Granollers, on te establert el domicili, el día 29 de Març de 2016.

Inscrita el día 26 de maig de 2016, en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya: Secció 1ª, núm. 58749.

Quins fins té l’AFFV

Els fins de l’associació són:La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

El progrés i desenvolupament de la societat, la filantropia i la divulgació dels valors, la cultura i l’esperit de la francmaçoneria universal a les valls del Vallès.

Activitats que realitza

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

L’organització d’activitats i actuacions filantròpiques, que s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, però especialment a l’àmbit del Vallès.

La realització i organització de tot tipus d’actes culturals i divulgatius, i, en general, les activitats formatives que es considerin necessàries o que ajudin a la comprensió, transmissió, preservació i protecció de la Francmaçoneria.

La col·laboració, donant suport administratiu i logístic a les organitzacions i cossos maçònics que ho sol·licitin, facilitant en tot allò que s’escaigui la seva implantació, desenvolupament i creixement.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Qui som

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

  • Cal que tinguin capacitat d’obrar.
  • Ser major d’edat.
  • Poden adquirir la condició de socis aquells francmaçons, homes i dones, que han sigut iniciats en la Maçoneria, que ho sol·licitin.
  • No es requisit que el sol·licitant sigui membre actiu de cap Obediència, Potència o cos maçònic al moment de la petició.

Pel que fa a les persones jurídiques:

  • La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
  • Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

La quota de soci

La quota que s’ha establert i la vigència de soci – persona física – es anual: 60,00 € que el soci ha d’ingressar, el mes de desembre anterior a la anualitat que es paga, al compte bancari de l’Associació.

La comunicació amb els socis i la societat

Publicació Digital Francmaçònica de Pensament i Debat

l’AFFV neix entre altres motius per canalitzar i expressar cap a la societat els valors i ideals maçònics, així com per a servir de pal de paller —en cert sentit “ecumènic”, amb totes les distàncies…— per a tots el GG. que hi vulguin participar, sense distinció de gènere ni de filiació a organitzacions concretes. La revista electrònica LADON es l’instrument que fem servir per cobrir les dues finalitats.

La revista, que s’actualitza, com un blog, a mesura que els redactors publiquen, fa les feines de portal electrònic, lloc a on subscriure’s per rebre més informació, taulell d’anuncis d’actes organitzats per organitzacions maçòniques i, molt especialment, d’amplificador del nostre pensament..